VC82ASE مدل

موتور بنزینی ، دو ضربه ای ، حجم 746 سی سی و خنک شونده با آب

مقدار خروجی مجاز

       PS 55 (KW5/40)                

راندمان پمپ

     2050 لیتر در دقیقه با فشار MPa6/0

     1800 لیتر در دقیقه بافشارMPa 8/0

     1500 لیتر در دقیقه با فشار MPa 1

وزن در حالت خشک(بی آب)

         94کیلو گرم

VC82ASE.docx

main-pic3